Tin Tức

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao độngMẫu hợp đồng lao động chuẩn được ban hành kèm theo Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH và các phụ lục đi kèm thông tư để thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng cho người lao động. Hợp đồng lao động quy định rõ về quyền lợi, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động. Tải mẫu hợp đồng lao động bao gồm cả phần Hướng dẫn cách ghi hợp đồng lao động theo đúng quy định trong mẫu hợp đồng để tham khảo.

Mẫu hợp đồng lao động chính là sự ràng buộc về công việc và trách nhiệm của người lao động đối với doanh nghiệp và ngược lại doanh nghiệp phải đảm bảo quyền lợi của người lao động đã được thỏa thuận và ký kết trên hợp đồng lao động.

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ

TNHH Thương Mại – Xuất Nhập Khẩu – Đức Nghĩa
Duc Nghia Trading – Service – Construction Export Import Co.,Ltd.
MST: 0309425555
Số HĐ: HĐCT/0002357/2015

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
LABOR CONTRACTS

Tp.Hcm, ngày 01 tháng 04 năm 2015
Chúng tôi, một bên là:
We are, from one side:
Ông:                      NGÔ LONG TRIỀU                                                   Quốc tịch:  Việt Nam
Mr:                       NGO LONG TRIEU                                                       Nationality: Viet Nam
Chức vụ:               Giám Đốc Nhân Sự
Position:               HR&Admin Manager
Đại diện cho:       TNHH Thương Mại – Xuất Nhập Khẩu – Đức Nghĩa
On behalf of:        Duc Nghia Trading – Service – Construction Export Import Co.,Ltd.
Điện thoại:           (08) 368-31139
Telephone:
Địa chỉ:                22 Đường 4, Khu phố 3, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM
Address:               22 Road 4, Block 3, Phuoc Long A Ward, District 9, HCM City
Và một bên là:
And from other side:
Ông/Bà:                NGUYỄN TUYỀN TUYẾT
Mr/Mrs:               NGUYEN TUYEN TUYET
Sinh ngày:           02/02/1969                                 Tại: Tp.HCM
Date of birth:                                                              at: Tp.HCM
Địa chỉ thường trú:   445 Đặng Trần Côn, Phường Bến Thành, Quận 5, Tp.HCM
Permanent Address:
Số CMND:           023455555                                  Cấp ngày: 12/07/2015         Tại: CA Tp.HCM
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết đúng theo những điều khoản sau:
Agreed to sign this Labor Contracts & commit to implement the following provisions:

Điều 1:                 THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC THEO HỢP ĐỒNG
Article 1:             TERM & WORK CONTRACT
Loại hợp đồng:            Hợp đồng chính thức
Categories of contract:  Formal contract
Từ ngày:                        01/04/2015                         Đến ngày: Không thời hạn
From:                                                                          To:
Địa điểm làm việc:      22Đường 4, KP 3, P. Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM
Place of work:              22 Road 4, Block 3, Phuoc Long A Ward, District 9, HCM City
Chức vụ:                       Kế Toán Trưởng
Position:                        Chief Accountant
+ Thuyên chuyển công tác: có quyền thuyên chuyển hay bổ sung anh/chị làm việc tại bất kỳ chi nhánh/ cửa hàng thuộc tập đoàn trong thời gian làm việc tại với các điều kiện và điều khoản như nhau được đề cập trong hợp đồng lao động. Người lao động có thể được luân chuyển sang công việc khác khi có yêu cầu trong thời gian làm việc tại .
+ Station/transfer: The Company reserves its rights to transfer or second you to work with any company’s branches / outlets / any company related Companies during the tenure of your employment under the same terms and condition of your current employment contract with the Company.

Mô tả công việc:
Job Description:

Điều 2:       ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC
Article 2:  EMPLOYMENT CONDITIONS

Thời gian làm việc:              Làm việc giờ hành chính/ Working office hours
8 giờ/ ngày, 6 ngày/ tuần
Working hours:                     8 hours/ day, 6 days/ week
Thời gian nghỉ ngơi:             1 giờ 30 phút giữa buổi trưa
Break time:                            1 hour 30 minutes between noon
Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc sẽ theo quy định của pháp luật hiện hành.
Conditions of labour safety and hygiene at the workplace shall be in accordance with applicable laws.

Điều 3:       NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Article 3:   OBLIGATIONS, RIGHTS & BENEFITS OF THE EMPLOYEE

 1. Quyền lợi
  Rights & Benefits
 • Mức lương chính thức hoặc tiền công : 24,000,000 VND. Thu nhập chịu thuế/ tháng. (Về BHXH, BHYT, BHTN cá nhân tự mua)
  Basic salary or wages  : 24,000,000 VND. Gross/month (including Social Insurance, health Insurance, Unemployment Insurance)
 • Hình thức trả lương : Tiền mặt
  Form of paying wage : Cash
 • Các khoản phụ cấp và chế độ : Theo chính sách
  Allowance & Benefit : As per Company Policies
 • Được trả lương vào ngày 05 hàng tháng
  Salary to be paid on 05th of each month
 • Thăng chức và nâng lương : Theo chính sách
  Promotion and advancement in wage grades : As per Company Policies
 1. Nghĩa vụ:
  Obligations
 • Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của : Giám Đốc
 • To work under direct supervision of : Director
 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động và bảng mô tả công việc.
  Responsible for the duties as appointed in labour contract and job description.
 • Lạm dụng thông tin:

Người lao động không được tiết lộ hoặc để rò tỉ thông tin bí mật kinh doanh hoặc các kiến thức liên quan cho bên thứ ba hoặc người lao động của tổ chức khác ở bất cứ thời gian nào trong suốt thời gian làm việc tại hoặc sau khi nghỉ việc.

Misuse of information:
Employees should not disclose or divulge, to any third parties, or to employees of other organization, at any time, either during employee’s service with the Company or thereafter, any secrets, transactions or information of or relating to the Company’s businesses, which may come to the employee’s knowledge, or possession in the course of the employees employment with the Company.

Bất kỳ vi phạm nào cũng sẽ được xử lý cho đình chỉ công tác, cho thôi việc và có thể đưa ra tòa án dân sự hoặc được xem như tội phạm xử lý theo luật Việt Nam và Luật Quốc tế.
Any breach of this Code will warrant the Management to summarily terminate the service of the employee and maybe subjected to legal proceedings either civil or criminal as prescribed under the Laws of Vietnam and International Law.

Điều 4:       CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
Article 4:   TERMINATION OF CONTRACT

 • Thông báo trước 45 ngày làm việc
  Notice 45 working days earlier
 • Bàn giao toàn bộ vật dụng làm việc
  Hand over all work items

Điều 5:      ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Article 5:  IMPLEMENTATION

Những điều khoản khác sẽ dựa theo Chính sách và Nội quy của TNHH Thương Mại – Xuất Nhập Khẩu – Đức Nghĩa.
Others will base on the Policies and Regulations of Duc Nghia Trading – Service – Construction Export Import Co.,Ltd.
Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực từ 01/04/2015.
This contract is made into 01 copies; each party keeps 01 copy which has the same legitimacy. This contract comes into effect from April 1nd 2015.

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                                                                         NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Employee                                                                                                                                                Employer
HR&Admin Manager

mau hop dong lao dong, mẫu hợp đồng lao động, hợp đồng lao đông mẫu, mẫu hợp đồng lao đông mới nhất 2016, mẫu hợp đồng lao đông, mẫu hợp đồng lao đông mới nhất 2015, hợp đồng lao đông mẫu 2016, hợp đồng lao đông mẫu 2015, mau hop dong lao dong 2016, maẫu hợp đồng lao động

Hướng dẫn cách ghi hợp đồng lao động

1. Ghi cụ thể tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, ví dụ: Xây dựng Nhà ở Hà Nội.
2. Ghi rõ tên nghề nghiệp (nếu có nhiều nghề nghiệp thì ghi nghề nghiệp chính), ví dụ: Kỹ sư.
3. Ghi rõ loại hợp đồng lao động, ví dụ 1: Không xác định thời hạn; ví dụ 2: 06 tháng.
4. Ghi cụ thể địa điểm chính, ví dụ: Số 2 – Đinh lễ – Hà Nội; và địa điểm phụ (nếu có), ví dụ: Số 5 – Tràng Thi – Hà Nội.
5. Ghi các công việc chính phải làm, ví dụ: Lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện; thiết bị thông gió; thiết bị lạnh… trong doanh nghiệp.
6. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày hoặc trong tuần, ví dụ: 08 giờ/ngày hoặc 40 giờ/tuần.
7. Ghi rõ phương tiện đi lại do bên nào đảm nhiệm, ví dụ: xe đơn vị đưa đón hoặc cá nhân tự túc.
8. Ghi cụ thể tiền lương theo thang lương hoặc bảng lương mà đơn vị áp dụng, ví dụ: Thang lương A.1. Cơ khí, Điện, Điện tử – Tin học; Nhóm III; Bậc 4/7; Hệ số 2,04; Mức lương tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động là 428.400 đồng/tháng.
9. Ghi tên loại phụ cấp, hệ số, mức phụ cấp tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động, ví dụ: Phụ cấp trách nhiệm Phó trưởng phòng; Hệ số 0,3; Mức phụ cấp 63.000 đồng/tháng.
10. Đối với người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ghi tỷ lệ % tiền lương hằng tháng hai bên phải trích nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, ví dụ: Hằng tháng người sử dụng lao động trích 6% từ tiền lương tháng của người lao động và số tiền trong giá thành tương ứng bằng 17% tiền lương tháng của người lao động để đóng 20% cho cơ quan bảo hiểm xã hội và 3% cho cơ quan Bảo hiểm y tế.
+ Đối với người lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khoản tiền bảo hiểm xã hội tính thêm vào tiền lương để người lao động tham gia Bảo hiểm tự nguyện hoặc tự lo lấy bảo hiểm, ví dụ: Khoản tiền bảo hiểm xã hội đã tính thêm vào tiền lương cho người lao động là 17% tiền lương tháng.
11. Ghi cụ thể trường hợp đơn vị cử đi đào tạo thì người lao động phải có nghĩa vụ gì và được hưởng quyền lợi gì, ví dụ: Trong thời gian đơn vị cử đi học người lao động phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác như người đi làm việc, trừ tiền bồi dưỡng độc hại.
12. Ghi những quyền lợi mà chưa có trong Bộ Luật Lao động, trong thỏa ước lao động tập thể hoặc đã có nhưng có lợi hơn cho người lao động, ví dụ: đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật.
13. Ghi rõ mức bồi thường cho mỗi trường hợp vi phạm, ví dụ: Sau khi đào tạo mà không làm việc cho doanh nghiệp thì phải bồi thường 06 (sáu) triệu đồng; không làm việc đủ 02 năm thì bồi thường 03 (ba) triệu đồng.

Chúc các bạn thành công!
sưu tầm:  vndoc. com

Post Comment

093.383.2931